مهارت همدلی

 

مهارت همدلی

 

این جملات تقریباٌ برای همه ما آشناست یا درجائی شنیده ایم  :  "  مرادرک نمی کند،باهم تفاهم نداریم،حرف مرانمی فهمد،احساس تنهایی می کنم. " یکی ازمهارتهای لازم برای برقراری ارتباط بادیگران ،مهارت همدلی است.

همدلی یعنی دنیا راازدریچه چشم دیگری دیدن،خودراجای دیگران گذاشتن،اینکه دیگری چگونه فکریاادراک میکند،چه احساسی داردومحیطش راچگونه می بیند.

اگر رفتارهای دیگران رابراساس باورهاوملاکهای ذهنی خودمان ارزیابی کنیم ممکن است دچار سوء تفاهم شویم .ریشه بسیاری ازاختلافات ،عدم توجه به این نکته وارزیابی رفتار وگفتاردیگران براساس ملاکهای ذهنی خودمان است.

به عبارت دیگر ممکن است آنها برای رفتارشان نیت دیگری داشته باشندومانیت آنها راچیز دیگری استنباط نماییم .ناگفته نماند همدلی باهمدردی کاملا متفاوت است.

درهمدردی بجای درک احساسات طرف مقابل،باافکار واحساسات اوموافقت می کنیم.یادچار احساسات اومی گردیم.

همدلی قدرت وظرفیت درک انسانهاراافزایش می دهد.

موانع همدلی عبارتند از:

۱- انتقاد   ۲- برچسب زدن  ۳- تشخیص گذاری   ۴- ستایش همراه باارزیابی    ۵- نصیحت کردن    ۶- اغراق کردن یابزرگ کردن مشکل     ۷- بی اهمیت کردن وکوچک کردن مشکل

۸- برخ کشیدن ومقایسه کردن    ۹- سرزنش کردن   ۱۰- نصیحت کردن ،راهنمایی کردن وارائه راه حل .

مهمترین شیوه های همدلی :

۱٫ گوش دادن فعال   ۲٫ انعکاس احساسات  ۳٫ انعکاس محتوی کلام  ۴٫ تاکیدبرجملات خاص درارتباط کلامی   ۵٫ توجه به رفتارهای غیر کلامی 

پرسیدن این سوال که اگرمن چنین وضعیتی را تجربه می کردم چه وضعیتی داشتم.

شیوه های برقراری ارتباط موثربادیگران:

انسان همواره نیازمند بیان خویش است.اونیاز دارد که بصورت کلامی یا غیر کلامی ومتناسب بافرهنگ وآداب ورسوم جامعه اش عقاید خودراابراز کند.توانایی دربرقراری ارتباط با دیگران ،یک نوع مهارت محسوب می شود.مهارتی که بدون وسیله پیام مورد نظر رابی کم وکاست به دیگران اطلاع می دهیم.

پیامها صرفا بوسیله کلام منتقل نمی گردند.ارتباط می تواند شفاهی ویاکتبی باشد هرکدام ازوجوه ازاین اتباط دارای جنبه های کلامی وغیرکلامی است .

درارتباط شفاهی : بلندی صدا،لحن ،لهجه،سرعت کلام،مکث و.... جزئ اجزا این ارتباط است.

درارتباط شفاهی غیرکلامی : نحوه ارتباط چشمی ،حالت بدن،فاصله دونفر،حرکات بدن،حالت چهره ازاجزامهم ارتباط است.

درارتباط کتبی کلامی : نوع خط،رنگ جوهر،شکل واندازه،حروف نوشته شده و... بیانگرچگونگی ارتباط است.

درارتباط کتبی غیرکلامی : رنگ زمینه کاغذ،اشکال زمینه کاغذ،طرح بیرونی و... جنبه های غیرکلامی ارتباط رانشان می دهد.

بنابراین درفرایندارتباط بخش غیرکلامی بیش ازنیمی ازارتباط را در انتقال معنی بعهده دارد .حدود ۵۵درصد ارتباط.

- حدود ۳۳درصد ارتباط راگوش فعال تشکیل می دهد.ماگوینده خوبی هستیم آیا شنونده خوبی هستیم؟

- بخش زبانی درفرایند ارتباط کمتراز۸درصد است.

اما موضوع ارتباط :برخی موانع موجود درمسیر برقراری ارتباط موثربادیگران می توانند عوامل زیر باشند:

- دستوردادن، تهدیدوتنبیه کردن،انتقاد،قضاوت،نصیحت،اسم گذاشتن روی دیگران،مسخره کردن،تحقیر نمودن.

گاه تحسین،تایید،موافقت،حمایت،اطمینان بخشی وپیشنهاددادن نیز ازموانع برقراری ارتباط موثر محسوب می شوند.زیرا همه این پیامها ،درصدد هستند تاافکار احساسات یارفتار فرد مقابل راعوض کنند،یعنی اوراچنان که هست نپذیرفته ایم.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید