قواعد دوست داشتن

قواعد دوست داشتن

 

 

مقدمه

زندگی زوجین مانند یک بازی است که مهره‌های آن دائم در حالجابه‌جایی هستند. در بهترین حالت آن دو نفر مانند چراغ مه شکن هستند و راه یکدیگررا روشن می‌کنند. همچنین نقاط ضعف هم را آشکار می‌کنند که موجب رشد دو طرف وپایداری علاقه می‌شود. اما این تعادل را چگونه می‌توان حفظ کرد؟ خیلی ساده و بارعایت قواعد بازی می‌توان این کار را انجام داد.

 

مهمترین قواعد دوست داشتن

هنگام صحبت با همسر خود توجه داشته باشید کهزمان و مکان صحیحی را انتخاب کرده‌اید. نباید با طعنه یا خشونت صحبت کرد. احساساتخود را هنگام گفتگوهای منطقی زیاد به بازی نگیرید، از گله کردن بپرهیزید، به یکتوافق برسید. تشویق و تحسین در زندگی‌های موفق نقش بسیار مهمی برعهده دارند.

·    خود را دوست بدارید.

·    مسئولیت خود را برعهده بگیرید.

·    به خود وقت بدهید.

·    بر ترس‌های خود غلبه کنید.

·    از کلمات صحیح استفاده کنید.

·    رفتاری قاطع و در عین حال منصفانه داشته باشید.

·    در تغییرات با یکدیگر همکاری کنید.

·    ارتباط خود را تازه و شاداب نگه دارید.

·    آرامش خود را حفظ کنید.

خود را دوست بدارید.

کسی که اعتماد کافی به خود ندارد، نمی‌تواند ازاحساسات طرف مقابل به درستی قدرشناسی کند. به این ترتیب موفق می‌شوید: دست از کارکردن مانند سیندرلا بردارید. این در صورتی است که خود را به درستی ارزیابی نکردهباشید. برنامه خود را تغییر دهید. شعارتان این باشد، بهترین چیزها برای خودم! برایخود چیز تازه‌ای بخرید، به سینما بروید. کسی که با خودخواهی به برآورده کردنخواسته‌ها و اهداف خود بیندیشد، نتیجه عکس آن را می‌گیرد. علاقه به خود در اثرارتباط عاطفی و روحی با همسر به دست می‌آید، نه در حل کردن مشکلات به تنهایی.

مسئولیت خود را برعهده بگیرید.

هر کس طراح خوشبختی خود است. به این ترتیبموفق می‌شوید؛ اگر فکر می‌کنیدخوشبختیدر دوستی خودبه‌خود به وجود می‌آید،در اشتباه هستید. علاقه هم مانند یک غذای لذیذ باید درست شود. فعال شوید! دوستیایده‌آل محصولی از عقاید ، اهداف و همکاری است. باید سؤال زیر را برای خود مطرح وآن را حل کنید، آیا اصلا به زندگی زناشویی علاقه‌ای دارید؟ همسر شما باید دارای چهویژگی‌هایی باشد؟ در کجا می‌توانید او را بیابید؟ و هنگامی که او را یافتید بایدبین واقعیت و تصورات خود تعادلی برقرار کنید.

به خود وقت بدهید.

زن و شوهر باید با صرف وقت و صبر زیاد ، نخ‌های زندگیخود را به هم گره بزنند. به این ترتیب موفق می‌شوید: زندگی زناشویی خود را خانه‌ایببینید که باید آن را بسازید و عشق یکی از مصالح اصلی آن است. برای این که ساختمانمحکم ساخته شود، باید پایه‌های محکمی برای آن بریزید. شما باید برای کشیدن نقشه وپیاده کردن آن در ساختن این خانهآرامشو زمان زیادی صرف کنید. این موضوع درمورد ارتباط دو نفر هم صدق می‌کند. اگر شما برای رسیدن به علاقه‌ای عمیق ، عجله بهخرج دهید، در خاتمه چیزی به دست خواهید آورد که فقط شبیه یک ارتباط است. اما معلومنیست که این ارتباط در مواقع بحرانی هم دوام پیدا کند، بنابراین در بیان نظرات خودو پذیرفتن نیازهای طرف مقابل ، رک و صریح باشید.

بر ترس‌های خود غلبه کنید.

آیا گمان می‌کنید که رشد ، تکامل و سرزندگی دردرازمدت جایی در زندگی زناشویی شما نخواهد داشت؟ دوستی واقعی ، رد و بدل کردن دائمیافکار است. به این ترتیب موفق می‌شوید: لیستی از مسائل مهم تهیه کنید. ترسهای خودرا بشناسید. شما در کجا جلو خود و همسر خود را می‌گیرید و مانع پیشرفت رابطهمی‌شوید؟ چه چیزی موجب رنجیدگی شما می‌شود؟ در چه مواردی می‌توانید با گذشت باشید؟با همسر خود صحبت کنید که چگونه می‌توان با موانعی که در ارتباط شما وجود دارد،مبارزه کرد؟

از کلمات صحیح استفاده کنید.

لحن صحبت در یکارتباط زناشویینقش مهمی دارد. پس از سپریشدن دوران اولیه زندگی ، باید با همسر خود گفتگوهای زیادی داشته باشید تا بتوانیدیکدیگر را بهتر درک کنید. هنگام صحبت با همسر خود توجه داشته باشید که زمان و مکانصحیحی را انتخاب کرده‌اید. نباید با طعنه یا خشونت صحبت کرد. احساسات خود را هنگامگفتگوهای منطقی زیاد به بازی نگیرید. از گله کردن بپرهیزید. به یک توافق برسید. تشویق و تحسین در زندگیهای موفق نقش بسیار مهمی برعهده دارند. برای هر انتقاد باید 5 نکته مثبت را هم در نظر بگیرید.

رفتاری قاطع و در عین حال منصفانه داشته باشید.

آیا شما در بن بستی قراردارید و نمی‌دانید چگونه باید از آن خارج شوید؟ همواره در زندگی زناشویی وضعیت‌هاییوجود دارند که با توافق دو طرفه ، هیچکس احساس مغبون شدن نمی‌کند. به این ترتیبموفق می‌شوید: اولین قدم ، قبول داشتن همسر است. بعد باید نتیجه مورد نظر خود راتعیین کنید. همواره در تمام مسائل توافقی وجود دارد که هر دو طرف را راضی کند.

در تغییرات با یکدیگر همکاری کنید.

هیچ چیز ثابت نیست. در زندگی زناشوییتغییرات غیر قابل اجتناب هستند. تغییر شغل ، تولد فرزند مسائلی هستند که زن و شوهرباید باهم بر آن غلبه کنند

/ 0 نظر / 4 بازدید