مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢٥

ویس (1982) سه معیار اصلی تعریف کننده یک رابطه دلبستگی را در دوره طفولیت "جستجوی همجواری"، "تاثیر پایگاه ایمنی بخش" و "اعتراض جدائی" دانسته است. وی دلبستگی بزرگسالان را به عنوان ایجاد یک پیوند توسط یک بزرگسال با بزرگسال دیگر که در جنبه های اساسی و مهم مشابه دلبستگی است که کودکان نسبت به مراقب اصلی خود ایجاد می کنند. این پیوند، درست مثل انچه که در کودکان وجود دارد -


 

 سبک های دلبستگی و  رضایت زناشوئی(2)


ویس (1982) سه معیار اصلی تعریف کننده یک رابطه دلبستگی را در دوره طفولیت "جستجوی همجواری"، "تاثیر پایگاه ایمنی بخش" و "اعتراض جدائی" دانسته است. وی دلبستگی بزرگسالان را به عنوان ایجاد یک پیوند توسط یک بزرگسال با بزرگسال دیگر که در جنبه های اساسی و مهم مشابه دلبستگی است که کودکان نسبت به مراقب اصلی خود ایجاد می کنند. این پیوند، درست مثل انچه که در کودکان وجود دارد - تنها در روابطی ظاهر می شود که اهمیت هیجانی بسیار زیاد و محوری دارند. این دلبستگی در بزرگسالان نتیجه عملکرد نظام هیجانی مشابه با دلبستگی در کودکان است. اگرچه در جریان تحول جرح و تعدیل شده است (مظاهری، 1379).
برمن و اسپرلینگ (1994) دلبستگی بزرگسالان را به این صورت تعریف می کنند:
"دلبستگی بزرگسالان گرایش پایدار شخص است به تلاش ویژه برای دست یافتن به، یا حفظ همجواری و ارتباط با یک یا چند شخص خاص که توانایی فراهم آوردن سلامت و امنیت جسمی و روان شناختی وی را دارا می باشند" (به نقل از مظاهری، 1379).

کارن هورنای پس از سال ها مطالعه و بررسی به این نتیجه رسید که انگیزه اصلی رفتار انسان، احساس امنیت است. به باور او، اگر فرد در رابطه با اجتماع به خصوص کودک در رابطه با خانواده، احساس امنیت خود را از دست بدهد دچار اضطراب اساسی می شود.
از نظر هورنای، عواملی که از طرف جامعه و به خصوص خانواده، در کودک احساس ناامنی ایجاد کند عبارتند از : تسلط زیاد، بی تفاوتی، رفتار بی ثبات، عدم احترام برای احتیاجات کودک، توجه و محبت بیش از حد، عدم گرمی و صمیمیت کافی، تبعیض، محافظت شدید. واگذاری مسئولیت زیاد یا عدم آن، پرخاشگری و خشونت برای کسب احساس امنیت. کودک در مقابل این عوامل، روش های مختلفی از خود نشان می دهد و همانها را فرا می گیرد. این رفتارها نوع شخصیت و منش او را تشکیل می دهند (شاملو، 1368).
در تحقیق جیون و هایوجنگ در دانشگاه کورنل (1994) تحت عنوان حل تعارض و سازگاری زناشوئی در زوجهای کره ای، تاثیر سبک های دلبستگی و مقایسه زناشوئی و انگیزه ها ،نشان دادند که عشق و اعتماد به همسرانشان نخستین انگیزه در سازگاری و حل تعارض بوده است. استفاده کنندگان از سبک اجتنابی ،استفاده از این رفتار را برای اجتناب از دردسر بیشتر ذکر کرده اند و آنها همچنین تفاوت های معنی داری در رضایت زناشوئی در ارتباط با فرایند حل درگیری داشتند.

هاریسون گریر و لی آنی(1991) در تحقیقی تحت عنوان سبک های دلبستگی در روابط زناشوئی ، سبک های دلبستگی ترسناک یا بیمناک ، منفصل، پریشان و ایمن را در افراد مورد بررسی قرار دادند، نتایج حاکی از این بود که نصف از این افراد دلبسته ایمن بودند در حالی که بقیه از سه سبک غیر ایمن بودند و سبک دلبستگی در بزرگسالی با متغیر های رفتار دلبستگی و نگرش ها ، رضایتمندی زناشوئی ،صمیمیت و مشکلات بین فردی افراد مرتبط بود.
در تحقیقی تحت عنوان سبک های دلبستگی و رضایت زناشوئی در گذر زمان که بوسیله هیبارد و کریستین کاری(2000) انجام شد ارتباط سبک های دلبستگی و رضایت زناشوئی را در طول دوازده سال در افراد تازه ازدواج کرده کنترل کردند. نمونه ای برابر با 77 زن ومرد را در طول حداقل 4/8 سال تا حداکثر 12 سال کنترل کردند . نتیجه حاصل چهار نوع از سبک های دلبستگی و رضایت زناشوئی به قرار زیر است: سبک ایمن 44% ، دلمشغول 23% ،ترسان 9% و منفصل  23% تحلیل داده ها آشکار ساخت که افراد با سبک دلبستگی ایمن تعداد بیشتری از ازدواجها را تشکیل می دادند و از سطوح رضایتمندی زناشوئی بیشتری برخوردار بودند و کشمکش کمتری در ازدواج داشتند.
 تحقیقی که بوسیله جاکوب و فایه میشل در دانشگاه فورد هام(1998) انجام شد ، نتایج از این بود که همسران دارای سبک دلبستگی ایمن از خود رضایتمندی زناشوئی بیشتر وخوشبختی بیشتری را گزارش می دهند و افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن آشفتگی و عدم حمایت متقابل از طرف یکدیگر را گزارش می دهند، احساس خوشبختی پیش بین سبک دلبستگی ایمن حمایت از ادراک و رضایت زناشوئی است، در صورتی که آشفتگی روان شناختی حکایت از عدم حمایت از ادراک است. رضایت زناشوئی به عنوان یک میانجی بین سبک دلبستگی ایمن و احساس خوشبختی و بین حمایت از ادراک و احساس خوشبختی عمل می کند.


اوینگ و کیمبرلی جیل(1994) در تحقیقی نقش دلبستگی رویایی بزرگسالی را در روابط زناشوئی مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از این بود که نمرات رضایت زناشوئی در مردان و زنان بطور معنی داری با رفتار تعاملی مثبت و منفی در جروبحث های پیش بینی شده بستگی دارد. بیشتر افراد ایمن از رضایتمندی زناشوئی بیشتری گزارش می دادند و همسران آنها از رضایت بیشتری برخوردار بودند. موسر،لیزبت آنا از دانشگاه کاتولیک آمریکا(1992) در تحقیقی رابطه ویژگیهای دلبستگی در ابتدای بزرگسالی را با خانواده مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق در نظر داشت پیوند بین اندازه سبک دلبستگی یک فرد را با محیط خانوادگیش را بطور همزمان مورد بررسی قرار دهدکه با دو هدف انجام شد:


1- شناختن عوامل خانواده در ارتباط با ویژگیهای دلبستگی در ابتدای بزرگسالی 2 -تخمین کمک های مرتبط اولیه  (ایمن یا ناایمن) و ثانویه (بی اثر سازی یا فعال سازی) راهبرهای دلبستگی در محاسبه تغییر پذیری در جریان خانواده. نمونه شامل 50 خانواده دست نخورده با یک فرزند بین سنین 14 تا 23 سال بود. نتایج دلالت بر رابطه معنی داری بین دلبستگی ابتدای بزرگسالی و جریان خانواده های ایمن داشت.
 یولاندا ا تروینو و همکاران (2007) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه همبستگی بین افسردگی و رضایتمندی زناشوئی در زوج های اسپانیایی را مورد بررسی قرار می دهد که در این تحقیق میزان افسردگی افراد بوسیله پرسشنامه افسردگی بک و سازگاری زناشوئی آنها بوسیله مقیاس سازگاری دایادیک مورد اندازه گیری واقع شده، شرکت کنندگان 98 زوج اسپانیایی از کلیساهای ساکن منطقه لاس وگاس و سن آنتونیو و دیگر مراکز اجتماعی بودند که بطور داوطلب در این تحقیق شرکت کرده بودند. همبستگی برای شوهران و همسران آنها و کل گروه بین افسردگی و رضایت زناشوئی و خرده مقیاس های رضایت زناشوئی معنادار بود. بعلاوه نمرات افسردگی شوهران و همسران آنها به طور معنی داری با یکدیگر همبستگی داشتند. همچنین رابطه بین نمرات رضایتمندی زناشوئی شوهران و نمرات افسردگی خانمها بطور قویتری معنی دارتر از عکس رابطه یعنی رضایت زناشوئی خانمها با افسردگی آقایان وجود داشت. نتایج این تحقیق از نظریه متقابل افسردگی و بنابر این برجسته کردن نیاز زوجین حمایت می کند و دخالت نیرو های فرهنگی را در درمان افسردگی مورد تاکید قرار می دهد.

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar