مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

 

محقق: محمد رضا تابع جماعت

چکیده:
      این تحقیق به منظور پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس سبک های دلبستگی انجام گرفته است. تعداد نمونه شامل 150نفر از زنان و مردان متاهل از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن که به طور تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. برای  تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر شاخص های مناسب آمار توصیفی...


 

 سبک های دلبستگی و  رضایت زناشوئی(1)

محقق: محمد رضا تابع جماعت

چکیده:
      این تحقیق به منظور پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس سبک های دلبستگی انجام گرفته است. تعداد نمونه شامل 150نفر از زنان و مردان متاهل از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن که به طور تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. برای  تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر شاخص های مناسب آمار توصیفی نظیر فراوانی ،درصد شاخص های گرایش مرکزی ،پراکندگی و توزیع نمره ها از روش تحلیل رگرسیون خطی و t گروه های مستقل وUمان ویتنی استفاده شده است.که نتایج به شرح ذیل می باشد.
* بین سبک های  دلبستگی و رضایت مندی زناشوئی رابطه وجود دارد.
* بین سبک دلبستگی ایمن در مردان وزنان تفاوت وجود دارد.
* بین سبک دلبستگی مضطرب در مردان و زنان تفاوت وجود ندارد.
* بین سبک دلبستگی اجتنابی در مردان و زنان  تفاوت وجود دارد.
* سطح رضایت مندی زناشوئی در مردان و زنان یکسان است.

واژه های کلیدی: سبک های دلبستگی، رضایت مندی زناشوئی
 مقدمه:   خانواده اصلی ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی است و نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان یعنی پدران و مادران آینده جامعه دارد و هیچ نهاد ومرجعی نمی تواند جایگزین خانواده به ویژه مادر شود.جامعه ای سالمتر و پویا تر است که مادران وپدرانی با شخصیت تر و سالمتر و با اعتقادتر داشته باشد(بیرشک،1376).
  رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات و پایائی خانواده ها ودرعین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگرمی شود
    شاملو(1369) مهمترین عوامل موفقیت در زندگی زناشوئی را رشد عاطفی و فکری ،تشابه علایق و طرز تفکر ،تشابه مذهبی ،تشابه تحصیلی و طبقاتی،تشابه طرز تفکر نسبت به امور جنسی ،تشابه علایق در زندگی و سرعت عمل در کارها و بالاخره رابطه با خانواده زن و شوهر می داند(به نقل ازامینی قمی،1381).
    سلامت فیزیکی و عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه در گرو سلامت روابط زناشوئی و تداوم و بقای ازدواج می باشد.رضایت یک فرد از زندگی زناشوئی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود ورضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد(سلیمانیان،1373). بنابراین با توجه به اهمیتی که روان شناسان ،جامعه شناسان و حتی همه مذاهب به خانواده و ارتباط زناشویی موثر می دهند و اینکه تشکیل خانواده جایگاهی برای نارضایتی نیست، این سوال به ذهن می رسد که چرا  زوجین دچار نارضایتی می شوندو چه علل و عواملی می تواند بر رضایتمندی آن تاثیر گذارد ، آیا رضایت مندی زناشوئی را می توان بر اساس سبک های دلبستگی پیش بینی کرد ؟
 یکی از مهم ترین عوامل موثر در زندگی زناشویی تقویت هایی است که زوجین به یکدیگر نشان می دهند. روز بلت در سال 1980دریافت که برخی عوامل می توانند در تفاهم زناشوئی موثر باشند که این موارد به جنبه های روانی و زیستی اشاره دارد. در جنبه های زیستی به محلی برای زندگی و میزان درآمد تاکید می شود ولی در جنبه های روانی با رفتارهای تشویق کننده دیگران زندگی زناشوئی بارور از غیر بارور مشخص می شود زیرا که همواره تفاهم زناشوئی با ارائه پاسخ های مطلوب در بین زوجین همراه است. تفاهم زناشوئی با شناسایی شخصیت های زوجین در ارتباط است زیرا که اگر زن و شوهر همدیگر را به گونه دقیق درک کنند بعنوان زوج های مزدوج خوشحال شناخته می شوند. از این رو، متوجه می شویم که تفاهم زناشوئی به شناخت دقیق زوجین و ارائه پاسخ های مثبت که شامل اعتماد، صمیمیت و احترام می باشد تاکید دارد و هنگامیکه شخص تفاهم زناشوئی بالاتری را تجربه می کند اختلالات روانی کمتری را نشان می دهد زیرا که همواره تفاهم زناشوئی با کاهش اختلالات روانی و بخصوص اضطراب و افسردگی در زوجین همراه است. (فصیحی، 1376).
السون و همکاران (1989) معتقدند رضایت فرد از رابطه به کیفیت رابطه بستگی دارد. اگر رابطه ای مطلوب بوده وبا امیدها و انتظارات ما هماهنگ باشد. رابطه ای رضایت بخش است. البته ادراک فرد از مطلوبیت یک رابطه رضایتمندی را تحت تاثیر قرار می دهد (کارسون، ترجمه نوابی نژاد 1379).
السون (1989) در مورد رضایت از زندگی زناشویی می نویسد سه زمینه کلی رضایتمندی که با هم تداخل دارند و وابسته به یکدیگرند عبارتند از :
رضایت افراد از ازدواج شان
رضایت از زندگی خانوادگی
رضایت از زندگی بطور کلی
تحقیقات السون و دیگران (1989) نشان داد که ضریب همبستگی بین رضایت از زندگی زناشویی و رضایت از خانواده حدود 0/70 است و ضرب همبستگی بین رضایت از خانواده و رضایت از زندگی به طور کلی حدود 0/67 است. با توجه به مطلب فوق رضایت افراد از ازدواجشان زمینه ساز هسته اصلی از خانواده و زندگی به طور کلی است به عبارتی می توان گفت سلامت جامعه و خانواده در گرو رضایت افراد از ازدواجشان است( بارکر ترجمه دهقانی و دهقانی 1379 )
بینگ هال (1995) استدلال کرد که دانستن اینکه شخصی وجود دارد که نگران شماست و شما را در ذهن خود دارد. در هر سن و هر شرایطی نقش اساسی داشته و به عنوان یک پایگاه "ایمنی بخش" عمل می کند. این تصور ذهنی رفتار مستقلانه راحتی را در غیبت "چهره دلبستگی" پشتیبانی و تقویت می کند.

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar