مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱٢/٢۱

 پژوهش تهیه شده توسط خانم دکتر شعاع کاظمی عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء تحت عنوان بررسی تاثیر درمان چندوجهی « زیستی-روانی -اجتماعی» بر مصرف کنندگان هروئین است که با نمونه ای متشکل از 30 مددجوی مرد معتاد به هروئین که در طول سال 83-82 جهت درمان دارویی (متادون) به موسسه تحقیقات ملی اعتیاد ایران مراجعه نموده بودند واز دو بیمارستان روزبه وفارابی انتخاب شده بودند صورت گرفته است.دامنه سنی مددجویان بین (34-23) سال که در دو گروه آزمایش(15 مرد) وگروه کنترل(15 مرد) به صورت هدفمند جایگزین ومورد مطالعه واقع شدند این طرح از نوع نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل که در این طرح گروه آزمایشی طی38جلسه تحت روان درمانیهای (گروهی- خانوادگی وانفرادی) قرار گرفتند ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه ای است که توسط محقق ساخته وحاوی79 سوال می باشد به صورت کلی ابزار مورد استفاده محققین شامل مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه وسیاهه بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از دو روش کمی وکیفی استفاده شده که در بخش کمی از آمار توصیفی واستنباطی ودر بخش کیفی از مصاحبه و مشاهده استفاده شده وگزارش بخش کیفی تا جائی که امکان داشت به صورت کمی ارائه شد تااز صراحت بیشتری برخوردار باشد با توجه به موضوع تحقیق یافته ها در سه بعد زیستی، روانی واجتماعی ارائه شد در بعد زیستی نتایج تفاوت معنا داری را نشان نمی دهد اما در ابعاد روانی واجتماعی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد. پس بر اساس این نتایج می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که فرض درمان موفق با روش صرفاً داروئی در معتادین به هروئین حتی در طولانی مدت مردود است اما اگر به صورت چند وجهی وهمه جانبه به درمان اعتیاد پرداخته شود هر چند به زمان بیشتری نیاز می باشد اما درمان موفق امکان پذیر می باشد واز سویی دیگر به دلیل جنبه اعتیاد زایی متادون نمی توان به اینگونه درمان نگرش خوشبینانه ای داشت زیرا به راحتی با هروئین مبادله خواهد شد. 

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar