مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٤

گرین و پارکر (1999) با مروری بر ادبیات پژوهش دریافتند که کلیه پژوهشهایی که از نظر روش شناختی مناسب بودند ، به طور معناداری اثر زیانبار فقدان پدر در خانواده علاوه بر آثار زیانبار بر عملکردهای روان شناختی فرزندان ، سازگاری شخصی و اجتماعی آنان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بطوری که مهمترین مشکلات روانشناختی و سازگاری فرزندان تک والدینی ناتنی از مشکلات مالی و اقتصادی ، اضطراب بالا و سطوح پایین تعامل والد - کودک است .


عنوان : بررسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد

مجری : دکتر محمد خدایاری فرد
ناظر علمی : دکتر حیدرعلی هومن
سال اتمام : 1385
نوع طرح :کاربردی
وضعیت :خاتمه یافته


بیان مسئله
اجتماعی شدن یک فرایند دو جانبه ی ارتباطی میان فرد و جامعه است . به همین دلیل جریانی پیچیده بشمار می آید که ابعاد و جوانب گوناگونی دارد. کسب مهارت های اجتماعی ، چگونگی برقراری ارتباط با سایر افراد و سازگاری اجتماعی از جمله این ابعاد هستند.
گرین و پارکر (1999) با مروری بر ادبیات پژوهش دریافتند که کلیه پژوهشهایی که از نظر روش شناختی مناسب بودند ، به طور معناداری اثر زیانبار فقدان پدر در خانواده علاوه بر آثار زیانبار بر عملکردهای روان شناختی فرزندان ، سازگاری شخصی و اجتماعی آنان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بطوری که مهمترین مشکلات روانشناختی و سازگاری فرزندان تک والدینی ناتنی از مشکلات مالی و اقتصادی ، اضطراب بالا و سطوح پایین تعامل والد - کودک است .
بر این اساس اعتقاد بر این است که فقدان پدر در فرزندان شاهد می تواند سازگاری روانشناختی و اجتماعی آنان را تحت تاثیر قرار دهد . بر اساس آنچه ذکر شد هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه رابطه ی دینداری ، نگرش ساسی - اجتماعی و پیشرفت تحصیلی با سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد مشغول به تحصیل در دانشگاههای شهر تهران است

 


□ اهمیت و ضرورت پژوهش :
یکی از مسایل مهمی که در فرزندان شاهد قابل ملاحظه و بررسی است ، مسئله ی ناسازگاری به خصوص در محیط خانواده است . از آنجایی که اکثر فرزندان شاهد در سنین نوجوانی به سر می برند ، به علل مختلفی چون فقدان پدر خانواده که عضوی موثر در خانواده می باشد ، مسایل و مشکلات اقتصادی ، ازدواج مجدد مادر و عدمخ همکاری ناپدری با خانواده یا فقدان رابطه ی پدر - فرزندی دچار ناسازگاریهایی در خانواده هستند و این ناسازگاریها منشاء بسیاری از ناسازگاریهای اجتماعی هستند . لذا تشخیص زودرس این ناسازگاریها و درمان فوری آنها از ابتلا به اختلالات رفتاری و ناسازگاری های شدید شخصی و اجتماعی در فرزندان عزیز شاهد پیشگیری می کند . انجام پژوهش در این زمینه به دست اندرکاران و مسئولین جامعه کمک می کند تا با ارائه ی برنامه ها و خدمات فرهنگی ، تربیتی و مذهبی در جهت رشد ، شکوفایی ، ؟ شخصیت و استعداد افراد جامعه به خصوص قشر جوان و تحصیل کرده گام بردارند و با افزایش آگاهی از تهاجم فرهنگی ، سست شدن باورها ، دگرگونی ارزشها ، انحراف اندیشه ، تغییر و تبدیل آداب و رسوم و نابودی اصول اخلاقی حاکم بر جامعه در نتیجه هویت باختگی ، غرب زدگی و ناسازگاری های اجتماعی آنان پیشگیری کنند.

 


□ اهداف پژوهش :
پژوهش حاضر به دنبال شناخت رابطه ی بین باورهای دینی ، نگرش سیاسی - اجتماعی و عملکردهای تحصیلی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان شاهد و غیر شاهد و دارای هدف های زیر است :
1- مقایسه رابطه سازگاری اجتماعی با باورهای دینی و نگرش اجتماعی - سیاسی در دانشجویان شاهد و غیر شاهد.
2- مقایسه باورهای دینی ، نگرش اجتماعی - سیاسی و عملکرد تحصیلی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر شاهد و غیر شاهد.
3- شناسایی نقش ازدواج مجدد مادر و پذیرش عنوان دانشجوی شاهد در سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد

.
□ طرح پژوهشی
پژوهش حاضر از نوع طرحهای غیر آزمایشی یا توصیفی و به طور دقیق تر طرح همبستگی و از نوع پیش بینی (رگرسیون) است

 .
□ جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه دانشجویان دختر و پسر شاهد و غیر شاهد مشغول به تحصیل در دانشگاههای شهر تهران در سال تحصیلی 84-83 بوده است

 .
□ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
برای انتخاب گروه نمونه اعم از دانشجویان شاهد و غیر شاهد از روش نمونه گیری طبقه ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند.
شاهد غیر شاهد شاهد و غیر شاهد
پسر دختر جمع پسر دختر جمع جمع کل

□ ابزار گردآوری داده ها و اعتبار آنها
جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش از چهار ابزار استفاده شد :
الف - پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا
ب - پرسشنامه نگرش سیاسی - اجتماعی
ج - فرم مقیاس دینداری دانشجویان .
د - پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ویژگی های خانوادگی دانشجویان شاهد.

عنوان برنامه :
بررسی و ارزشیابی طرحهای پژوهشی
هدف کیفی :
1- ایجاد بستر مناسب جهت به گزینی طرحهای پژوهشی .
2- اصلاح و بهبود گزارش پژوهشی.


هدف کمی :
ارزشیابی (داوری علمی) 60 عنوان از عناوین طرح های پژوهشی .


اعتبارات مورد نیاز :
1- اعتبار کلی مورد نیاز 000/000/30 ریال
2- سرانه اعتبار جهت هر طرح 000/500 ریال
مسئول مستقیم برنامه : زرگریان همکاران : داوران علمی طرحهای پژوهشی
تاریخ شروع : 1/1/86 تاریخ خاتمه : 29/12/86


مراحل انجام کار :
1- بررسی اولیه پیشنهاده پژوهشی و انتخاب داور مناسب .
2- نظارت بر فرایند ارسال به داوری و عودت از آن.
3- جمع بندی نهایی و ارائه نتایج ارزشیابی طرح یا گزارش پژوهشی.


ریز فعالیتها :
1- بررسی اولیه پیشنهاده پژوهش :
الف- مطالعه پیشنهاده پژوهشی .
ب- اعلام نظر اولیه در مورد پیشنهاده پژوهشی .
ج- انتخاب یک داور علمی متناسب با موضوع پیشنهاده پژوهشی .
د- انتخاب یک داور علمی متناسب با موضوع پیشنهاده پژوهشی از نظر آماری (مشاوره آماری پیشنهاده پژوهشی).


2- نظارت بر فرایند ارسال به داوری و عودت از آن :
الف- تنظیم نامه ارسال به داوری.
ب- تنظیم پرسشنامه در خصوص پیشنهاده پژوهشی یا گزارش پژوهشی .
ج- ارسال یک نسخه از طرح به همراه نامه و فرم ارزشیابی به داور یا داوران انتخابی .
د- پیگیری جهت عودت کار از داوری.
ه- تهیه و تنظیم لیست پرداخت حق الزحمه داور.


3- جمع بندی نهائی و ارائه نتایج ارزشیابی طرح یا گزارش :
الف- مطالعه و بررسی نظرات داور علمی
ب- تهیه و تنظیم نامه اعلام نتایج ارزشیابی جهت گروه کاربردی/ راهبردی
ج- در صورت نیاز به اصلاح مجدداً چرخه داوری تکرار می شود.
د- بعد از انجام اصلاحات لازم پیشنهاده پژوهشی مورد نظر به گروه بررسی و ارزشیابی عودت داده می شود جهت ارزشیابی دوم .
ه- کسب نمره قابل قبول تنظیم نامه شروع به کار جهت مجری محترم طرح.
و- بعد از اتمام کار قبل از صحافی طرح به گروه بررسی و ارزشیابی ارجاع می شود جهت نهائی سازی کار (داوری نهائی) .
بعد از ارزشیابی گزارش طرح پژوهشی توسط داور علمی که پیشنهاده اولیه را نیز داوری نموده است در صورت وجود اشکالات در طرح نامه ای در خصوص اعلام اصلاحات جهت مجری تنظیم می گردد.
نامه اعلام اصلاحات با اصل گزارش به مجری عودت داده می شود.
بعد از انجام اصلاحات طرح جهت داوری به گروه بررسی و ارزشیابی عودت داده می شود در صورت رفع اشکالات نامه ای تنظیم می شود جهت تسویه حساب با مجری محترم و نهائی سازی کار ./ق

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar