مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/۱۱/۱٩

21 مورد دیگر ( به شرح زیر ) میانگین های نگرشی مربوط به زنان شهر تبریز نسبت به مبانگین ملی از سطح پائین برخوردار هستند.

1- تعلقات مذهبی خانواده
2- حساسیت به روابط با سایرین
3- میزان ناسازگاری
4- نگرش عام نسبت به زدن همسر
5- نگرش نسبت به زدن همسر در موارد خاص
6- میزان افسردگی (1)


 

 خشونت خانگی علیه زنان در تبریز(5)


21 مورد دیگر ( به شرح زیر ) میانگین های نگرشی مربوط به زنان شهر تبریز نسبت به مبانگین ملی از سطح پائین برخوردار هستند.

1- تعلقات مذهبی خانواده
2- حساسیت به روابط با سایرین
3- میزان ناسازگاری
4- نگرش عام نسبت به زدن همسر
5- نگرش نسبت به زدن همسر در موارد خاص
6- میزان افسردگی (1)
7- میزان افسردگی (2)
8- مخاطرات و نگرانی های عمده در زندگی ( بُعد اجتماعی )
9- مخاطرات و نگرانی های عمده در زندگی ( بُعد فردی )
10- سابقه کودک آزاری
11- سابقه اختلافات خانوادگی در خانواده
12- میزان تحمیلی بودن ازدواج
13- قدرت نمایی و زورگویی در خانواده
14- میزان عدم تفاهم در الگوهای ارتباطی با سایرین
15- تجارب دوران کودکی
16- احساس نابرابری و بی عدالتی در دسترسی به فرصت ها و منابع خانواده
17- احساس برابری در دسترسی به فرصت ها و منابع
18- میزان عصبانیت
19- میزان سرمایه های اجتماعی و اقتصادی پاسخگو
20- تجربه ناامنی در محیط

8 - بررسی ضریب همبستگی پیرسون و معنی داری آنها نشان می دهد که مقیاس های نگرشی زیر با برخی از شاخص های تجربه خشونت از اول زندگی مشترک تاکنون ، تجربه خشونت طی یک سال گذشته ، میزان صدمات از اول زندگی تاکنون و میزان صدمات تجربه شده طی یک سال گذشته رابطه معنی دار مثبت وجود دارد، بدین معنی که هرچه پاسخگویان به نگرش های مذکور نظر مثبت داشته اند خشونت خانگی افزایش یافته است.

1- میزان حساسیت به روابط با سایرین
2- میزان ناسازگاری
3- میزان اضطراب
4- افسردگی (1)
5- افسردگی (2)
6- میزان پرخاشگری
7- مخاطرات و نگرانی های عمده در زندگی ( بُعد فردی )
8- سابقه اختلافات خانوادگی
9- میزان تحمیلی بودن ازدواج
10- قدرت نمایی و زور گویی در خانواده
11- میزان عدم تفاهم در الگو های ارتباطی با سایرین
12- میزان اختلاف آمیز بودن رفت و آمد های خانوادگی با سایرین
13- میزان تجارب منفی دوران کودکی
14- نقش تحکمی مرد در تصمیم گیری ها
15- احساس نابرابری و بی عدالتی در دسترسی به فرصت ها و منابع خانواده
16- میزان عصبانیت
17- تجربه ناامنی در محیط

بررسی ضریب همبستگی پیرسون ومعنی داری آنها نشان می دهد که مقیاس نگرشی زیر با تمامی یا برخی از شاخص های تجربه خشونت از اول زندگی مشترک تاکنون ، تجربه خشونت طی یک سال گذشته ، میزان صدمات از اول زندگی تاکنون و میزان صدمات تجربه شده طی یک سال گذشته رابطه معنی دار معکوس وجود دارد بدین معنی که هرچه پاسخگویان به نگرش های مذکور نظر مثبت داشته اند خشونت خانگی کاهش یافته است.

1- تعلقات مذهبی خود و همسر
2- میزان تعلقات مذهبی خانواده
3- وابستگی روانی و عاطفی
4- امیدواری و رضایت از زندگی
5- مهارت های حل اختلافات خانوادگی
6- کیفیت رابطه زن و شوهری
7- وابستگی عاطفی به همسر
8- مطلوبیت بهداشتی روانی در خانواده
9- میزان تفاهم در خانواده
10- تصمیم گیری مشارکتی مرد درخانواده
11- پشتوانه ها و حمایت های خانوادگی پاسخگو
12- احساس برابری و عدالت در درسترسی به فرصت ها و منابع در خانواده
13- احساس بیش ارزشی فعالیت مرد در خانواده
14- نقش تقدیر در زندگی

بررسی ضریب همبستگی پیرسون و معنی داری آنها نشان می دهد که مقیاس های نگرشی زیر با هیچ کدام از شاخص های تجربه خشونت از اول زندگی مشترک تاکنون ، تجربه خشونت طی یک سال گذشته میزان صدمات از اول زندگی تاکنون و میزان صدمات تجربه شده طی یک سال گذشته هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.

1- نگرش عام نسبت به زدن همسر
2- نگرش خاص نسبت به زدن همسر
3- مخاطرات عمده زندگی در بُعد اجتماعی
4- آگاهی های حقوقی
5- سابقه کودک آزاری در خانواده
6- میزان پر رفت آمد بودن خانواده
7- پشتوانه ها و حمایت های خانوادگی همسر پاسخگو
8- سرمایه های اقتصادی و اجتماعی پاسخگو
9- وابستگی اقتصادی به همسر

نتایج تحقیقی دیگر (2*) در موضوع خشونت های خانگی بر علیه زنان در بُعدی کوچک تر ( تبریز سال 89) جامعه آماری در این تحقیق 100 نفر از «زنان مراجعه کننده به دادگاه ها و کلانتری های تبریز »، بودند خلاصه ای از نتایج به دست آمده :

1- نتایج توصیفی تحقیق

وضعیت میزان خشونت‌خانگی علیه زنان در « سطح متوسط به بالا » می باشد. میانگین آن 83/19 امتیاز از حداقل 60 و حداکثر 10 امتیاز می باشد، که نشان دهنده حد متوسط به بالا است. همچنین از متغیرهای مستقل نتایج زیر حاصل شده است:

مطابق اطلاعات به دست آمده از تحقیق حاضر ازدواج در سنین 24 الی 28 ساله کمترین درصد و 16 الی 20 ساله بالاترین درصد را به‌خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه می‌توان گفت بر اساس میانگین به دست آمده ( 08/2)، اکثر پاسخگویان در موقع ازدواج بین سنین 16 الی 20 ساله بوده‌اند.
اطلاعات به دست آمده بیانگر این است که بین زوجین اختلاف سنی 21 الی 24 سال کمترین درصد و 0 الی 4 سال بالاترین درصد را به‌خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه می‌توان گفت اکثر پاسخگویان با همسر خود 0 الی 4 سال اختلاف سنی دارند.
مطابق اطلاعات به دست آمده از تحقیق حاضر، گزینۀ تحصیلات دانشگاهی با 7 درصد کم‌ترین درصد و گزینۀ متوسطه با 34 درصد بالاترین درصد را به‌خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه می‌توان گفت میزان تحصیلات اکثر پاسخگویان در حد متوسطه است.
اطلاعات به دست بیانگر این است که تحصیلات دانشگاهی با 4 درصد کمترین درصد و راهنمایی با 34 درصد بالاترین درصد را به‌خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه می‌توان گفت میزان تحصیلات همسر اکثر پاسخگویان در حد مقطع راهنمایی است.
مطابق اطلاعات به دست آمده از تحقیق حاضر، گزینۀ بیکار با 7 درصد کم‌ترین درصد و گزینۀ شغل آزاد با 82 درصد بالاترین درصد را به‌خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه می‌توان گفت همسر اکثر پاسخگویان دارای شغل آزاد می‌باشند.
وضعیت میزان پرخاشگری مرد در « سطح متوسط به بالا » می باشد. میانگین آن 38/9 امتیاز از حداقل 30 و حداکثر 5 امتیاز می‌باشد، که نشان دهنده حد متوسط به بالا است.
وضعیت میزان ناکامی زن در « سطح متوسط به بالا » می باشد. میانگین آن 29/10 امتیاز از حداقل 24 و حداکثر 4 امتیاز است که نشان دهنده حد متوسط به بالا می‌باشد.
وضعیت میزان تجربه و مشاهده خشونت در خانه ی پدری شوهر در « سطح متوسط به بالا » است. میانگین آن 56/9 امتیاز از حداقل 19 و حداکثر 4 امتیاز می‌باشد که نشان دهنده حد متوسط به بالا است.
وضعیت میزان حاکم بودن مردسالاری در « سطح متوسط به بالا » می‌باشد. میانگین آن 26/7 امتیاز از حداقل 19 و حداکثر 4 امتیاز است که نشان دهنده حد متوسط به بالا می‌باشد.
وضعیت میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی خویش در « سطح متوسط به پایین » می‌باشد. میانگین آن 98/6 امتیاز از حداقل 3 و حداکثر 18 امتیاز است که نشان دهنده حد متوسط به پایین می‌باشد.
وضعیت میزان اعتقادات مذهبی زوجین در « سطح متوسط به پایین » می باشد. میانگین آن 9/14 امتیاز از حداقل 5 و حداکثر 30 امتیاز می‌باشد که نشان دهنده حد متوسط به پایین است.

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar