مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی
در این وبلاگ به طور محدود تجارب بالینی و راهکارهای تجربه شده در مشاوره و روان درمانی را با همکاران و مراجعین عزیز در میان می گذاریم
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر بیوک تاجری - ۱۳۸٩/٥/٧

از آنجا که شخص جستجو گر دارای این رجحانها ، صلاحیتها ، خود ادارکی ها ، و ارزشهاست ، این فرد جستجوگر مستعد ویژگی های زیر است :
تحلیل گر - مستقل -  منطقی - هشیار - روشنفکر - خوددار - منتقد - درون نگر - کناره گیر -  پیچیده - بدبین  - فروتن -  کنجکاو - دقیق - غیر محبوب - 


 

تیپ جستجو گر
  تجربیات و وراثت خاص یک فرد جستجوگر به رجحان فعالیتهایی منجر می شود که پیامد آن بررسی خلاق مشاهده ای ، نمادی و منظم پدیده های فیزیکی ، زیست شناختی و فرهنگی به منظور فهم و کنترل این پدیده ها ، و اجتناب از فعالیتهای ترغیبی ؛ اجتماعی و تکراری است . این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای علمی و محاسباتی و کمبودی در قابلیتهای ترغیب کننده می شود .رشد این الگوی فعالیتها ؛ صلاحیتها ؛ و علایق جستجوگرانه فردی را به وجود می آورد که رفتار های زیر را از خود نشان می دهد :
1- مشاغل یا موقعیتهای جستجوگرانه راترجیح می دهد تا در آن موقعیتها بتواند به فعالیتهای مرجح مبادرت ورزد و از فعالیتهایی که مقتضی مشاغل متهورانه است دوری کند .
2- برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای جستجوگرانه استفاده می کند .
3- خود را فردی محقق ،روشنفکر ، دارای تواناییهای علمی و ریاضی ؛ و فاقد توانایی رهبری می پندارد .
4- برای علم ارزش قائل می شود .
  از آنجا که شخص جستجو گر دارای این رجحانها ، صلاحیتها ، خود ادارکی ها ، و ارزشهاست ، این فرد جستجوگر مستعد ویژگی های زیر است :
تحلیل گر - مستقل -  منطقی - هشیار - روشنفکر - خوددار - منتقد - درون نگر - کناره گیر -  پیچیده - بدبین  - فروتن -  کنجکاو - دقیق - غیر محبوب - 

 

تیپ هنری 
تجربیات و وارثت خاص یک فرد هنری به رجحان فعالیتهای منجر می شود که پیامد آن فعالیتهای پیچیده ، آزاد و غیر منظم که شامل سر و کار داشتن با مواد فیزیکی ، کلامی یا انسانی برای خلق اشکال یا محصولات هنری و نوع بیزاری از فعالیتهای آشکار ، سازمان یافته و مرتب است . این تمایلات رفتاری به نوبه خود ، منتهی به اکتساب صلاحیتهای هنری - زبان ، موسیقی ، نمایش ، نویسندگی - و کمبودی در صلاحیتهای نظام تجاری یا اداری می شود .
رشد این الگوی فعالیتها ، صلاحیتها و علایق هنری فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد .
1. مشاغل یا موقعیتهای هنریی را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند به فعالیتهای مرجع مبادرت ورزد و از فعالیتهایی ه مقتضی مشاغل یا موقعیتهای قراردادی است دوری کند .
2. برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای هنری استفاده می کند .
3. خود را فردی مبتکر ، ابراز گر ، شهودی ، سازش ناپذیر ، درون نگر ، مستقل ، نامنظم ، دارای توانایی در زمینه های هنری ، موسیقی ، بازیگری ، نویسندگی و گویندگی می پندارد .
4. برای کیفیات مربوط به زیباشناسی ارزش قائل می شود .
از آنجا که شخص هنری دارای این رجحانها ، صلاحیتها ، خود ادارکی ها ، و ارزشهاست ، این فرد هنری مستعد ویژگی های زیر است : 
مبهم - خیالپرداز - شهودی - بی نظم - غیر عملی - سازش ناپذیر -  عاطفی - خود انگیخته - مبتکر - ابرازگر - مستقل - حساس - آرمانگرا - درون نگر - آزادمنش

 

 تیپ اجتماعی
تجربیات و وارثت خاص یک فرد اجتماعی به رجحان فعالیتهای منجر می شود که پیامد آن اداره کردن دیگران به منظور آگاهاندن ، تعلیم ، رشد ، درمان یا راهنمایی آنان و اجتناب از فعالیتهای صریح ف مرتب ، سازمان یافته است که به مواد ، ابزار یا ماشینها مربوط باشد . این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای روابط انسانی مانند صلاحیتهای میان فردی و اموزشی و کمبودی در صلاحیتهای دستی و فنی شود . رشد این الگوی فعالیتها ، صلاحیتها و علایق اجتماعی فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد .
1. مشاغل یا موقعیتهای هنریی را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند به انجام فعالیتهای مرجح مبادرت ورزد و از فعالیتهای که مقتضی مشاغل یا موفقیتهای واقع گرایانه است دوری کند .
2. برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای متهورانه استفاده می کند .
3. خود را فردی پرخاشگر ، محبوب ، مطمئن به خود ، معاشرتی ، دارای توانایی رهبری ، سخن گفتن  و فاقد توانایی علمی می پندارد .
4. برای پیشرفت اقتصادی و سیاسی ارزش قائل می شود .
از آنجا که شخص متهور دارای این رجحانها ، صلاحیتها ، خود ادارکی ها ، و ارزشهاست ، این فرد متهور مستعد ویژگی های زیر است : 
مسلط - امدادگر - مسئول - اهل همکاری   - آرمان گرا- معاشرتی - صبور - تلقینی - مبادی آداب - رفیق -مهربان - فهمیده - سخاوتمند - مشوق -  صمیمی -تیپ متهور
تجربیات و وارثت خاص یک فرد متهور به رجحان فعالیتهای منجر می شود که پیامد آن اداره کردن دیگران برای تحصیل اهداف سازمان یا به دست آوردن درآمد اقتصادی ؛ و بیزاری نسبت به فعالیتهای مشاهده ای ، نمادی و سازمان یافته است این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای رهبری ،میان فردی ، تشویق و کمبودی در صلاحیتهای علمی می شود . رشد این الگوی فعالیتها ، صلاحیتها و علایق متهورانه فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد .
1. مشاغل یا موقعیتهای متهورانه را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند به فعالیتهای مرجع مبادرت ورزد و از فعالیتهایی  مقتضی مشاغل یا موقعیتهای قراردادی است دوری کند .
2. برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای هنری استفاده می کند .
3. خود را فردی مبتکر ، ابراز گر ، شهودی ، سازش ناپذیر ، درون نگر ، مستقل ، نامنظم ، دارای توانایی در زمینه های هنری ، موسیقی ، بازیگری ، نویسندگی و گویندگی می پندارد .
4. برای کیفیات مربوط به زیباشناسی ارزش قائل می شود .
از آنجا که شخص هنری دارای این رجحانها ، صلاحیتها ، خود ادارکی ها ، و ارزشهاست ، این فرد جستجوگر مستعد ویژگی های زیر است :
زیاده طلب - با انرژی -  عشوه گر - ماجراجو - خودنما - خوش بین - خوشخو - هیجان - مطمئن به خود - جاه طلب - طلب - معاشرتی - سلطه جو - برون نگر - پرحرف
تیپ قراردادی
تجربیات و وارثت خاص یک فرد قراردادی به رجحان فعالیتهای منجر می شود که پیامد آن ترجیح فعالیتهای ساده ، مرتب ، سر و کار داشتن منظم با داده ها ، مانند نگهداری پرونده ها ، بایگانی مطالب ، تکثیر مطالب ، تنظیم اطلاعات نوشتاری و عددی بر طبق نقشه تعیین شده ، به کار انداختن ماشینهای اداری و پردازش داده ها برای کسب اهداف سازمانی یا اقتصادی و بیزاری از فعالیتهای مبهم ، آزاد ، جستجوگرانه یا سازمان نایافته است . این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای اداری ، محاسباتی ، نظم تجاری و کمبودی در صلاحیتهای هنری می شود . 
رشد این الگوی فعالیتها ، صلاحیتها و علایق قراردادی فردی را به وجود می آورد که رفتارهای زیر را از خود نشان می دهد .
1. مشاغل یا موقعیتهای قراردادی را ترجیح می دهد که در آن موقعیتها بتواند به فعالیتهای مرجع مبادرت ورزد و از فعالیتهایی  مقتضی مشاغل یا موقعیتهای هنری است دوری کند .
2. برای حل مشکلاتی که در کار و محیطهای دیگر وجود دارد از صلاحیتهای قراردادی استفاده می کند .
3. خود را فردی همرنگ ، منظم و دارای توانایی دفتری و حسابداری می پندارد .
4. برای پیشرفت بازرگانی و اقتصادی ارزش قائل می شود .  
از آنجا که شخص قراردادی دارای این رجحانها ، صلاحیتها ، خود ادارکی ها ، و ارزشهاست ، این فرد جستجوگر مستعد ویژگی های زیر است :
محتاط  - انعطاف ناپذیر- پیگیر - همرنگ -  خوددار - اهل عمل - وظیفه شناس - اصولی - دور اندیش - مدافع - مطیع - صرفه جو - کار آمد - منظم  - فاقد تخیل
راهنمای استفاده از این تست 
 دانش آموز گرامی قبل از اینکه تست را شروع کنید به موارد زیر توجه کنید . این تست شامل موارد ذیل می باشد .
 بخش 1 . فعالیتها
این بخش از شش قسمت به ترتیب با حروف « و » ، « ج » ، « ه » ، « الف » ، « م » و « ق » تشکیل شده است و هر قسمت هم دارای 11 پرسش است که علاقه دانش آموزان را به فعالیتهای مختلف می سنجد . اگر دانش آموزان به فعالیتی علاقه دارد ( هر چند تا کنون ان را انجام نداده باشد ) می تواند در مقابل همان پرسش و در قسمت همان حرف تیک بزند ، لازم است توضیح داده شود که دانش آموز هر تعداد فعالیتی را که دوست دارد می تواند علامت بگذارد . مثلا ممکن است دانش آموزی در قسمت « و » ، 11 علامت و در قسمت « ج » ، 4 علامت و در قسمتهای دیگر به ترتیب 6 ، 0 ، 3 و 8 علامت داشته باشد و دانش آموز دیگری ممکن است ترتیبی متفاوتی را برای علایق خود در این قسمتها مشخص کند یا هیچ علامتی در برخی از قسمتها مشخص کند یا هیچ علامتی در برخی از قسمتها نگذارد .
 بخش 2 . تجربه ها
این بخش هم از شش قسمت « و » ،، « ج » ، « ه » ، « الف » ، « م » و « ق » تشکیل شده است و هر قسمت هم دارای 11 پرسش است که تجربه کسب شده دانش آموزان را می سنجد . در اینجا کلمه « می توانم » در جملات به معنی تجربه کسب شده است نه علاقه دانش آموز ، اگر دانش آموزی به پرسشی پاسخ دهد به این معنی است که قبلا در آن موضوع تجربه کسب کرده است ، هر چند به طور جزئی بوده باشد . بر عکس اگر دانش آموزی به موضوعی علاقه داشته باشد ولی آن را انجام نداده باشد نمی تواند علامت بگذارد . مثلا در مورد این پرسش که « می توانم تعمیرات ساده لوله کشی را انجام دهم ف دانش آموز حتما باید کار تعمیر لوله کشی را هر چند جزئی انجام داده باشد تا بتواند پرسش مربوط را علامت بزند .
 بخش 3 . مشاغل
این بخش هم مانند بخشهای قبلی از شش قسمت « و » ،، « ج » ، « ه » ، « الف » ، « م » و « ق » تشکیل شده است ولی در هر قسمت آن درباره 14 شغل پرسش شده است . به دانش آموزان گفته می شود تا اگر به شغلی علاقه دارند ( حتی اگر قصد انتخاب آن را برای آینده ندارند ) برای آن شغل در پاسخنامه علامت را بگذارند . هر دانش آموز مختار است که در هر قسمت هر تعداد شغلی را که دوست دارد علامت بگذارد .
 بخش 4 . خود سنجی ( 1 ) و خود سنجی ( 2 )
در این بخش از دانش آموزان خواسته می شود تا خود را در مقایسه با همسالان خود ( نه افراد متخصص و بزرگتر یا کوچکتر از خود ) از نظر تواناییها و مهارتها ، درجه بندی و نمره گذاری کنند . حداقل نمره خود سنجی « 1 » و حداکثر آن « 7 » است . مثلا دانش آموزی که توانایی هنری خود را در مقایسه با همسالانش بسیار پایین پایین می بیند نمره « 1 » را به خود می دهد و دانش آموزی که توانایی هنری خود را در مقایسه با همسالانش بسیار بالا می بیند نمره « 7 » را به خود می دهد .

 

کدهای اضافی کاربر :


Powered by WebGozar